សេចក្ដីប្រកាសជាសកល នៃ អ. ស. ប. ស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើម (UNDRIP)

ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)