ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, February 22, 2017

កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

Tuesday, February 21, 2017

កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

លោក សឺន ហ៊ួរ និយាយអំពី លោក សឺង ទួន

ប្រវត្តិរបស់ លោក សឺង ទួន

សុន្ទរកថារបស់ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង រតនា

សុន្ទកថារបស់ ចៅ សេរី

លោក ប្រាក់ សេរីវុធ និយាយអំពីបេសកកម្មរបស់ លោក សឺង ទួន