ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Saturday, May 28, 2016

របៀវារៈមហាសន្និបាតសកលនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

កម្មវិធីផ្សាយ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦