ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Friday, September 30, 2016

ប្រវត្តិរបស់ លោក ប្រាក់ សេរីវុធ (ភាគ ២)

កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រវត្តិ លោក ប្រាក់ សេរីវុធ (ភាគ ១)